Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor on avatud!

Alates 1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

KOP infopäev toimub 10. septembril kell 16:00 Pärnus, Akadeemia 2 II korruse saalis. Palume eelnevalt osalemine registreerida kuni 8. septembrini e-posti aadressil kop@parnumaa.ee

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.oktoober kell 16:30!

Taotlus tuleb saata taotleja esindusõigusliku isiku poolt elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult  e-postile kop@parnumaa.ee hiljemalt taotluse esitamise tähtpäeval kell 16:30.

Täpsemad juhendid ja vormid on leitavad SIIT

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • meede 1 (kogukonna areng) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse
  • meede 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse piirsumma Meetmes 1 on 2500 eurot ja Meetmes 2 on 4000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10,00% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

Taotlusvooru esitatud projekti algus ei tohi olla varasem kui 1. oktoober. Projekt peab olema ellu viidud taotlusvooru abikõlblikkuse perioodi jooksul. Projektide abikõlblikkuse periood on 12 kuud alates taotluste esitamise tähtpäevast.

Meetmest 1 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri.

Meetmest 2 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri. Ehitusinvesteeringute korral tuleb lisada objekti omandi-või kasutusõigust tõendavate dokumentide koopiad,  investeeringu objekti avaliku kasutuse lepingu koopia (kui objekt ei ole taotleja omandis), kohaliku omavalitsuseüksuse kirjalik kinnitus selle kohta, et nad on kavandatavast investeeringust teadlikud ning kas ja millist kooskõlastust/luba see investeering vajab.

Lisainfo:
Daisi Sprenk
MTÜ-de konsultant
SA Pärnumaa Arenduskeskus
telefon 53455161

01. september 2020

Sarnased uudised