Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Tartu ülikooli Pärnu kolledž on Eestis teenuste juhtimise alase hariduse lipulaev. Pärnu kolledž pakub TÜ kvaliteedimärgiga kõrgharidust, edendab Eesti teenustemajandust ettevõtluses, turismi- ja sotsiaalvaldkonnas ning hoiab ja arendab akadeemilisi traditsioone Lääne-Eestis.

Pärnu kolledž kuulub Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonda, võimaldades üliõpilastel saada laiapõhised teadmised läbi tiheda koostöö majanduse, ühiskonnateaduste, psühholoogia ja mitmete teiste erialade õppejõudude ja üliõpilastega. Kolledži tegevust aitavad mitmekesistada ettevõtluskoostöö Pärnumaa Arenduskeskusega, väärikate ülikool, noorte teaduskeskus ja Academia Pernaviensise mõttekojad.

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Pärnumaa Kutsehariduskeskus on tunnustatud õpikeskkonnaga õppeasutus, mille eripära on loodussõbralikus keskkonnas asuv koolilinnak. Lai erialade valik teeb koolist Eesti ühe suurema kutse- ja täiendusõppekeskuse.

Pärnu maakonna juhtivad majandusharud on metsa- ja puidu-, masina- ja metalli-, tekstiili-, elektroonikatööstus ning turismi- ja hotellimajandus – kool eelisarendab just neid õppevaldkondi.

Pärnumaa Kutsehariduskeskus teeb koostööd Pärnumaa Arenduskeskuse, kohaliku omavalitsuse, SA Pärnu Haigla, TÜ Pärnu Kolledži ja kõikide õppevaldkondade praktikabaaside-ettevõtetega, mida on üle 200.

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool on erakutseõppeasutus, mis orienteerub euroopalikule kvaliteedile ja kogemustele. Avatud järgmised õppekavad: sisetööde elektrik, automaatik, turvasüsteemide tehnik  ja kujundaja

Innovatsioon ei sünni iseenesest, vaid seda saab õppida ja õpetada. Kuna Pärnu Saksa Tehnoloogiakool on tugevalt seotud rahvusvahelise koostöö ja programmidega, siis selle kooli olemuses on tänapäevased õpimeetodid ja innovatsioon. Igal aastal osaletakse vähemalt neljas rahvusvahelises projektis.

Neile, kes soovivad end täiendada, korraldab õppeasutus ka lühikoolitusi ja -kursusi.

Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse õppekeskus

Paikusel Siseakadeemias õpivad tulevased politseinikud, piirivalvurid, tollitöötajad ja päästetöötajad. Sisekaitseakadeemias on võimalik õppida kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel.

Paikusel on õppijatele loodud mugavad õpitingimused: õpe ja majutamine kolledži ühiselamus toimub ühel territooriumil. Koolil on 300-kohaline ühiselamu, söökla, jõu- ja maadlussaal ning kolm arvutiklassi. Õppetöö ladusaks kulgemiseks on politseikolledžil olemas vajalikud ruumid, tehnika, relvastus ja õppebaas.

Autor: Sisekaitseakadeemia

Projekt “Kool Haiglas”

2014. aasta sügisel alguse saanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, SA Pärnu Haigla ja Eesti Õdede Liidu koostööprojekti “Kool Haiglas” eesmärk on pakkuda Pärnumaa ja Lääne-Eesti inimestele võimalust omandada õe rakenduskõrgharidus kodu lähedal.

Pärnu Haigla annab õe õppeks vajaliku sisustusega auditooriumi ja praktikumide ruumid, õppetöö läbiviimise ja korraldamise eest vastutab kõrgkool. Kogu õpe toimub samadel alustel ja mahus ning viiakse ellu kõrgkooli õppejõudude poolt nagu kõrgkooli põhistruktuuriüksustes – Tallinnas ja Kohtla-Järvel. Pärnu õpperühma võetakse korraga vastu 30 üliõpilast ja nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat. Pärnu Haigla pakub õppivale rühmale oma haiglas ka praktikavõimalusi.

Esimene tööandja, Pärnu Haigla juures õe rakenduskõrghariduse omandanud lend lõpetas 2018. aasta jaanuaris. Teine alustanud õpperühm lõpetab oma õpingud haiglas 2020. aasta suvel.

Põhikoolid ja gümnaasiumid

Pärnumaal on head võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks. Pärast põhikooli lõpetamist on võimalik valida nii humanitaar- kui ka reaalkallakuga õppeasutuste vahel. Humanitaarsuunaga koolid pakuvad muu hulgas võõrkeelte süvaõpet ja meediaõpetust. Reaalsuunal õpetatakse süvendatult matemaatikat, bioloogiat, keemiat ja füüsikat ning saadakse vajalikud teadmised informaatikast ja majandusest.

Olenemata valitud õppesuunast saab huvi korral gümnaasiumis õppida mitmesuguseid valikaineid. Ühelegi õpihimulisele lapsele kätt ette ei panda.

Pärnumaa koolide heast tasemest annab tunnistust ka see, et koolide õpilased on olnud edukad nii üleriigilistel kui rahvusvahelistel olümpiaadidel. See on heaks eelduseks õpingute jätkamisel ülikoolis.

Koolitused

Inimene õpib kogu elu, igal pool ja pidevalt. Seniste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning uute omandamiseks on võimalik läbida täienduskoolitusi koolitusasutustes või ümberõpet töökohas. Enese täiendamine aitab olla tööturul konkurentsivõimelisem ning tulla toime ühiskonna muutuste ja tehnoloogia arenguga.

Täiendusõppe alla kuuluvad ka vabahariduslikud koolitused, kus silmaringi laiendamise ja üldiste oskuste omandamise eesmärgil on võimalik saada teadmisi sellest, mille vastu endal huvi. Selliseid koolitusi pakuvad vabahariduslikud koolituskeskused, rahvaülikoolid, kultuurikeskused jt.