Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

Eesmärk: Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil on võimalik omanikel oma elamu rekonstrueerida. Toetuse eesmärk ja saavutatav tulemus on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine, paranenud energiatõhususega eluruumide arv ja primaarenergia aastase tarbimise sääst.

Tingimused: Remonditav hoone on võetud kasutusele enne 2000. aastat. Elamu on taotleja alaline elukoht. Toetus kehtib üksikelamule, ridaelamule, kaksikelamule ja kahe korteriga elamule.

Mille jaoks? Erinevad remonttööd, et soojustada oma elamut või parandada küttesüsteeme. Toetusega saab soetada ka päikesepaneele, rajada ventilatsioonisüsteeme jms.

Kui suur on toetus? Maksimaalselt kuni 40 000€, sõltuvalt tööst on abikõlbulik kulu kuni 50%.

Taotlemine: Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtmine peatati alates 01.07.2023.

Loen edasi

Hajaasustuse programm

Eesmärk: Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Tingimused: Taotleja alaline elukoht peab 1. jaanuarist olema samas kohas, kuhu taotlust küsitakse. Võib olla ka kaastaotlejad, neile kehtivad samad tingimused. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas võlga välja arvatud, kui see on ajatatud.

Mille jaoks? Joogivee kättesaadavuse tagamine, heitvee kanaliseerimine, juurdepääsu tee rajamine ja elektrisüsteemi ehitamine (eeldused, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Kui suur on toetus? Kuni 6500 eurot, omaosalus peab olema vähemalt 33%.

Taotlemine: Meede on avatud kuni 1. aprillini.

Loen edasi

Taluarhitektuuri säilitamise toetus

Eesmärk: Toetuse eesmärk on toetada Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimist.

Tingimused: Voorust toetuse saamiseks peab taluelamu olema ajaloolisse talukompleksi kuulunud eluhoone ehk üksikelamu, mis on ehitatud enne 1940. aastat. Hoone ei pea olema muinsuskaitse all. Kui ehitamiseks on vajalik projekt ja ehitusteatis peavad need olema valmis taotluse esitamise ajaks.

Mille jaoks? Taluelamu katuskate ja katusekonstruktsioonide taastamine kasutades piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale.

Kui suur on toetus? 5000-10000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 50%.

Taotlemine: Käib läbi kultuuriministeeriumi ning korra aasta alguses.

Loen edasi

Toetused mälestistele

Eesmärk: Toetus on mõeldud mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamiseks – selle hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks.

Tingimused: Taodeldav objekt peab olema mälestis või asuma muinsuskaitsealal.

Mille jaoks? Ehitiste või ehitusdetailide konserveerimiseks, ehitusprojekti koostamiseks, hooldamiskuludeks ja remontimiseks. Sinna alla läheb ka valve ja tulekaitse süsteemide rajamine. Objekti taastamine.

Kui suur on toetus? Kuni 100 000 eurot, omafinantseering sõltuvalt taotlejast 50-90%.

Taotlemine: Käib läbi muinsuskaitse ameti ja kestab augustist septembrini.

Loen edasi

Tori valla restaureerimistoetus

Eesmärk: Restaureerimistoetusega soovitakse kaitsta Tori valla arhitektuuripärandit ning säilitada riikliku kaitse all olevad kinnismälestised, linnaehituslik eripära ja ajalooliselt välja kujunenud miljööpiirkonnad.

Tingimused: Restaureerimistoetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olevad kinnismälestised või üldplaneeringu järgi miljööväärtuslikul alal asuvad hooned.

Mille jaoks? Välispiirdetarindite remontimiseks, restaureerimiseks, hoiu- ja säilitustingimuste tagamiseks ning taastamiseks, ehitiste arhitektuursete originaal- ehk ehitusaegsete detailide restaureerimiseks.

Kui suur on toetus? Kuni 10 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% tööde maksumusest.

Taotlemine: Tori vallast

Loen edasi

Pärnu linna restaureerimistoetus

Eesmärk: Toetuse eesmärgiks on kaasa aidata Pärnu linna arhitektuuripärandi, sh riikliku kaitse all oleva kinnismälestise, usundiloolise hoone, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele.

Tingimused: Toetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olevad kinnismälestised, muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvad hooned, sh kirikuhooned.

Mille jaoks: Avariilise olukorra likvideerimiseks ja arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimiseks või rekonstrueerimiseks.

Kui suur on toetus? Kuni 10 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% tööde maksumusest.

Taotlemine: Läbi Pärnu Linnavalitsuse

Loen edasi

Pärnu linna üürimaja

Eesmärk: Rohu 119 elumajas pakub Pärnu linn üürikortereid mobiilsetele era- ja avaliku sektori töötajatele. Mobiilne töötaja on inimene, kes vahetab elukohta tulenevalt töökoha asukohast või selle muutumisest ehk munitsipaalomandis üürimaja korterid on mõeldud Pärnusse elama ja tööle asuvatele spetsialistidele.

Tingimused: Taotlejal ei tohi olla linnas elamu otstarbega kinnisvara. Leping tehakse maksimaalselt kuni kolmeks aastaks maksumusega 4€/m². Taotlus tuleb teha kolme kuu jooksul alates Pärnusse tööle asumise ajast.

Taotlemine: Läbi Pärnu Linnavalitsuse.

Maja tutvustus: 2021. aastal valminud uus A-energiaklassi hoone. Korterid on sisustatud esmavajalikuga (sh. köögimööbel). Kolmekordses majas on kokku 18 korterit.

Loen edasi