Häädemeeste Keskkool

Häädemeeste Keskkoolis õpib ligi 170 õpilast, sh gümnaasiumis 25-30 õpilast. Meie eesmärk on pakkuda valikaineid võimalikult palju õpilaste soovidest ja huvidest lähtuvalt. Üheks oluliseks suunaks on IT valdkond ja programmeerimine. Põhikoolis liigume samuti selles suunas, et suurendada õpilaste valikuvõimalusi.

Kooli omanäolisus seisneb eelkõige kodukoha väärtustamises: au sees on rahvuslikud jm traditsioonid, hoiame ja õpime tundma ümbritsevat loodust, turismipiirkonnas on võõrkeelte õppimine tähtis, ettevõtlikkusel on koolis oluline roll. Koolil on suur ja ilus aed ning kaasaegne spordikeskus mitmekesiste sportimisvõimalustega.

Loen edasi

Sindi Gümnaasium

Sindi Gümnaasiumis õpib 360 õpilast. Meie gümnaasiumi osa teeb erinevaks see, et meil puuduvad kindlad õppesuunad. Õpilased saavad lisaks tavapärastele ainetele valida 24 erineva valikaine seast endale sobivad ained. Valik on lai alustades praktilisest filosoofiast lõpetades spordiga. Gümnaasiumi ajal toetab õppureid õppenõustaja, kes aitab koolieluga kohaneda.

Koolis on tegus õpilasesindus, kelle arvamust koolis arvesse võetakse. Meie kooliraadiost (TüPo) kasvas välja stuudioring, mis tegeleb saatesarjaga “SG reporter”. Stuudioring kajastab kõike, mis meie koolimajas toimub. Kui saade valmis saab, vaatame seda ühiselt koos aulas.

Loen edasi

Sütevaka Humanitaargümnaasium

Sütevaka Humanitaargümnaasium on esimene nõukogude võimu all loodud Eesti erakool. Gümnaasiumis on kolm suunda: humanitaar-, sotsiaal- ja loodussuund. Kool asub kolmes hoones, millest uusim valmis 2014. aastal. Kuigi eelkõige on tegemist humanitaargümnaasiumiga, siis tegelikult saavutavad meie õpilased pidevalt silmapaistvalt häid tulemusi ka reaalainetes.

Koolis saab õppida erinevaid keeli alustades inglise ja lõpetades ladina keelega. Tegutsevad mitmed huviringid, näiteks bändi- ja pärimusmuusika ring või väitlusklubi. Õpilastel on võimalik valida valikainete seast endale erinevaid lisaaineid. Iga aasta korraldame enne õppetöö algust kahepäevase koolilaagri, kus (taas)kohtume, spordime ja näeme huvitavaid külalisi.

Loen edasi

Tõstamaa Keskkool

Tõstamaa Keskkool on alates 1921. aastast tegutsenud Tõstamaa mõisas. Tegemist on ühtlasi ka piirkonna ühe suurema turismiatraktsiooniga. Koolis õpib ligikaudu 150 õpilast. Gümnaasiumi osas õpib natuke alla 30 õpilase. Kaugemalt tulnud õppuritele on olemas õpilaskodu.

Eraldi õppesuunana pakume gümnasistidele maaturismi õpet koostöös Eesti Maaturism MTÜ’ga. Õppesuunal on olulisel kohal praktiline pool. Näiteks saavad meie õpilased suvel mõisas giidina töötada. Koolis tegutsevad erinevad huviringid ning kooliajaleht. 2004. aastaks läbis maja põhjalikud renoveerimistööd.

Loen edasi

Kilingi-Nõmme Gümnaasium

Kilingi-Nõmme Gümnaasium on arenev ja innovatiivne ning traditsioone ja õpilaste iseseisvust austav üldhariduskool. Koolis õpib 332 õpilast, neist 50 gümnaasiumis. Õpilaskodu, staadion, suurepärane spordihoone ning mitmekülgne huvitegevus pakub igaühele võimaluse enda arengusse panustada. Gümnaasiumis pakutakse valikaineid koostöös Sisekaitse Akadeemia ja Tartu Ülikooli Pärnu ning Narva Kolledžitega. See annab meie gümnaasiumi edukatele lõpetajatele võimaluse kasutada gümnaasiumi valikainete läbimisel saadud EAP punkte bakalaureuseõppes.

Õpilastelele on tagatud tasuta hommiku- ja lõunasöök ning õpilaskodu õpilastele ka oode ning õhtusöök. Gümnasiste toetatakse tasuta autokooli teooriatundide ja esmaabikoolitusega. Koolis on mitmekülgsed võimalused enda arendamiseks ja koostööks teiste koolidega (Globe keskkonnaalased uuringud, ainelaagrid (matemaatika, loodus), ohutusalased võistlused ja teemapäevad koostöös spetsialistidega.

Loen edasi

Vändra Gümnaasium

Täna oleme ligi 300 õpilase ja 65 töötajaga ainuke gümnaasiumiharidust pakkuv kool Põhja-Pärnumaal. Meil on nn. vana ja uus maja, õpilaskodu, kooliaed, tööõpetuse- ning arvutimaja. Kooliaia kõrval asub täismõõtmetes kunstkattega jalgpalliväljak. Kooliaed on kasutusel nii õppetöö läbi viimiseks kui ka iluaiana.
Koolis tegutseb 22 huviringi. Pikkade traditsioonidega on majanduseõppe läbiviimine kõikides kooliastmetes. Gümnasistidele akadeemilise õhkkonna loomiseks on nende kasutuses eraldi õppeala, koos puhkeruumiga.

Vändra Gümnaasiumi missiooniks on õpilaskeskses ja arengut toetavas keskkonnas tagada igale lapsele võimetekohane areng. Sellest lähtuvalt on kooli arendustegevused planeeritud õpikeskkonna kaasajastamiseks ning iga õpilase ja koolitöötaja arengu toetamiseks.

Loen edasi

Pärnu Koidula Gümnaasium

Pärnu Koidula Gümnaasium on üks tugevamaid reaalkallakuga koole Eestis. Oleme Pärnus number üks kool medalistide arvult ja hoidnud riigieksamite pingereas oma kõrget kohta.

2015. aastal sai koolist riigigümnaasium: meie koolimaja on täielikult renoveeritud ja kaasaegsete õppimisvõimalustega. Kooli missioon on luua õpilastele võimalus omandada kõrgetasemeline akadeemilise rõhuasetusega gümnaasiumiharidus, et jätkata õpinguid sobivas kõrgkoolis. Kooli õppekavale lisaks saab valida kursusi mitmete valikainete hulgast: väitlemine, koolimeedia, pilliõpe, segakoor, draama, bioloogiaklubi, robootika ja mehhatroonika ning palju muud.

Kooli õpilastele on tasuta koolitoit, väljastpoolt Pärnut tulijatele hüvitatakse bussisõit ja makstakse majutustoetust.

Loen edasi

Pärnu Ühisgümnaasium

Pärnu Ühisgümnaasiumis on neli paralleelklassi üle 350 õpilasega. See on loomingulise ja akadeemilise õhkkonna ning paindlike õpivõimalustega kool, kus lisaks riiklikult ettenähtud programmile, saavad õpilased valida vastavalt oma huvidele sobivad valikkursused. Näiteks võib lisaks kooli poolt pakutavatele valida Tartu Ülikooli teaduskooli või teiste koolide kursusi. Koolil on pikaajaline ja tihe koostöö teiste õppeasutuste ja organisatsioonidega nii Eestis kui ka Euroopas. Väga tihe koostöö on näiteks TÜ Pärnu Kolledžiga majandusõppe ning Eesti Kunstiakadeemiaga arhitektuuri suunal.

Meil on tugev oma kooli tunne, mille tekkimist ja hoidmist toetavad traditsioonilised üritused nagu näiteks lauluvõistlus PÜÜNE, viktoriinisari Tark mees taskus, vabariiklik Vene laul, rahvusvahelised projektikohtumised, sportlikud tegevused Jõuluolümpia, Valgeranna seikluspäev jpm. Koolis on tugevad sporditraditsioonid, muusika ja draamaõpe ning väga tugev õpilasesindus.

Loen edasi

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium on ligi saja aasta jooksul pakkunud võimalust põhi- ja keskhariduse omandamiseks neile, kes töö, hobide või tavapärasest erinevate õpiharjumuste tõttu ei saa/ei soovi õppida nn tavakoolis. Õppekava ja koolist saadav haridus ning seda tõestav lõputunnistus on teiste koolidega samaväärne. Boonusena saab õppija kaasa oskuse juhtida oma aega ja planeerida õpitegevusi. Õppijaid on igas vanuses.

Lisaks kohustuslikele ainetele pakume kursusi Kõne ja väitlus, Inimene ja õigus, Marduseõpe (kutseeksami sooritamise võimalus), Giidiõpe (kutseeksami sooritamise võimalus), Psühholoogia, Majandusmatemaatika, A1 Soome keel, A1 Prantsuse keel, A1 Vene keel, A1 Saksa keel, Joonestamine, Disain, Majandus- ja ettevõtlus.

Õppijate lastele pakume lastehoiu teenust. Lisaks toetavad edasijõudmist õppenõustaja, tugiõpetajad ja –õpilased. Kõik teenused on tasuta. Õppida saab kas hommikul või õhtul, distantsilt (sh ka välismaalt).