Valminud on Pärnumaa tervise- ja heaoluprofiil ning tegevuskava 2019-2022

Mitmete sidusrühmade koostööna valminud Pärnumaa tervise- ja heaoluprofiil ning tegevuskava 2019-2022 on strateegiline arengudokument, mille eesmärgiks on kaardistada maakonna elanike tervise olukorda ja seda mõjutavaid tegureid ning juhtida tähelepanu maakonnas ja kohalikes omavalitsustes tehtavate otsuste mõjule elanikkonna tervisele.

Tervise- ja heaoluprofiili üldeesmärgiks on maakonna elanike tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu.

Tervise- ja heaoluprofiil on suunatud kõigile omavalitsustele ja maakonna elanikele, erinevate valdkondade spetsialistidele, otsustajatele ja poliitikutele terviseteadlikkuse suurendamiseks ja tervisemõjurite paremaks mõistmiseks. Profiil on ka tervise edendamise ja vigastuste ennetamise tegevuskava koostamise alus. Tegevuskavas püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks ja vigastuste ennetamiseks ning oluline on tegevuskava kaudu tagada olulisemate tegevuste järjepidevus.

Pärnu maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava prioriteetsed suunad on:

  • Vaimse tervise väärtustamine ja ennetustöö;
  • Tervena elatud eluaastate kasv – liikumisharrastuse vajalikkuse teadvustamine ja hoiakute kujundamine;
  • Kohalik tervislik toit ja lühike tarneahel väiketootjatelt tarbijateni;
  • Tervisedendus ettevõtetes – Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustiku laiendamine.

Pärnumaa tervise- ja heaoluprofiil ning tegevuskava 2019-2022 dokument

 

16. september 2019

Sarnased uudised