Kutsutakse osalema Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringus

Märtsis käivitus Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu (TKU) 2020. aasta andmekogumine. Uuringut korraldab Tervise Arengu Instituut (TAI) iga kahe aasta järel.

Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade Eesti elanike tervisest, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest.

2020. aasta uuring on varasemast laiaulatuslikum, et võimaldada andmete võrdlust kõigi Eesti maakondade lõikes. Kogutavad andmed on sisendiks paikkonna elanike tervise edendamisele suunatud poliitikate ja tegevuste planeerimiseks.

Uuringus on juhuvaliku alusel kutsutud osalema 12 400 Eesti elanikku vanuses 16–64 eluaastat (rahvastikuregistri põhine valim). Neile on saadetud uuringu küsimustik kas e-posti teel või tavapostiga. Uuringus osalemine on vabatahtlik.

Oluline on võimalikult suur vastajate hulk igas maakonnas, mis võimaldaks maakondade põhist analüüsi.

Uuringu küsimustik koosneb järgmistest teemablokkidest:

 • Sotsiaal-demograafilised näitajad
 • Hinnang terviseseisundile ja tervisehäirete esinemine
 • Arstiabi kasutamine ja teostatud uuringud
 • Vaimse tervisega seotud näitajad
 • Tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine
 • Toitumise ja liikumisega seotud harjumused
 • Võimalused paikkonnas

Plaanis on koostada iga maakonna kohta uuringu põhitulemuste raport. Raportid valmivad 2021. a sügisel. Paikkondlikul tasandil on võimalik andmeid kasutada järgnevalt:

 • elanike tervisekäitumise ning tervist ja heaolu mõjutavate tegurite osas parema ülevaate saamiseks maakonnas;
 • enda maakonna olukorra võrdlemiseks Eesti keskmise ning teiste maakondadega;
 • maakonna ja KOV-ide tervise- ja heaoluprofiilide koostamisel, sh prioriteetide seadmisel;
 • maakonna ja KOV-ide tasandil strateegia, arengukava või tegevuskava koostamisel;
 • otsustajatele erinevate rahvatervise teemadega tegelemise vajalikkuse selgitamisel;
 • kohalikele elanikele tervisekäitumise ja sellega seotud tegurite paremaks selgitamiseks ja nende kaasamiseks.

Tervise Arengu Instituut loodab näha aktiivset osavõttu ning tänab kõik inimesi, kes uuringus osalemisega panustavad Eesti elanike terviseseisundi paremasse kirjeldamisse ning ennetustöö planeerimisse.

Varasemate uuringute andmed on leitavad TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist ning raportist.

Foto: Viktor Tund; www.2silda.ee

10. juuni 2020

Sarnased uudised