Arenduskeskus tellib Rail Balticu perspektiivse kaubajaama logistilisi ühendusvõimalusi käsitleva uuringu

23. mail toimus Pärnumaa Arenduskeskuses Rail Balticu perspektiivse kaubajaama logistilisi ühendusvõimalusi käsitleva uuringu avakoosolek. Uuringu tellijaks on SA Pärnumaa Arenduskeskus ja teostajaks OÜ Skepast & Puhkim. Idee autoriks ja toetajaks on Riigikogu liige Andres Metsoja, partneriteks Rahandusministeerium, Pärnu linn, Tori vald, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja kohalikud ettevõtjad.

Uuring tuleneb Rail Balticu kiirraudtee projekti arenguloogikast ja esile kerkinud vajadustest. Pärast valmimist  muutub raudteekoridor koos reisi- ja kaubajaama ning kohalike peatustega maakonna arengu peamiseks selgrooks.

Uuringu tellija esindaja, maakonna arendusjuhi Heiki Mägi sõnul kujuneb Pärnust tulevikus peale Tallinna regiooni unikaalne logistiline sõlmpunkt Eestis, kus ühendatakse tervikusse kõik olulisemad transpordiviisid. Koos kiirete ühenduste valmimisega kasvab Pärnu sotsiaalmajanduslik tähtsus Helsingi-Tallinn-Riia teljel ja Baltikumis tervikuna. „Uuteks väljakutseteks tuleb varakult valmistuda. Lisaks tuleneb käivitatava uuringu vajadus ja olulisus  üleriigilisest planeeringust „Eesti 2030+“, kehtivast maakonnaplaneeringust ja arengustrateegiast „Pärnumaa 2035+“ ning Pärnu linna arengukavast aastani 2035“, lisas Mägi.

Uuring on vajalik Pärnu linna ja maakonna olulisimate taristuobjektide ning ettevõtlusalade omavaheliste ühendusvõimaluste kavandamiseks ja sisendi andmiseks koostatavatesse üldplaneeringutesse ning Rail Balticu realiseerimisprojekti.

Uuringu tulemuseks peab tekkima optimaalseima transpordikoridori kirjeldus, mis võtab võrdselt arvesse nii sotsiaalmajanduslikke kui ka looduskeskkonna vajadusi ning koridoris hõlmatavate objektide toimimise iseloomu, teenindusareaali ja tulevikupotentsiaali. Transpordikoridori kavandamisel tuleb arvestada olemasoleva ja perspektiivse maakasutusega, objektide kasutustihedusega ning teede ja raudteede tehniliste nõuetega.

Kava järgi valmib uuring käesoleva aasta lõpuks.

22. mai 2019

Sarnased uudised