Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” (edaspidi PATEE) perioodil 2017–2023 eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

Projekti nimi: Pärnumaa PATEE programm 2020-2023
Toetuse saaja: SA Pärnumaa Arenduskeskus
Toetuse summa: 379 610 € ehk 84% projekti mahust (projekti maht 451 916,67 eurot, omaosalus 72 306,67 €)

 

 

Projekti kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on Pärnumaa ettevõtlusaktiivsuse kasvatamine läbi inkubatsiooniteenuse võimestamise, ettevõtete arengu ja kasvu hoogustamine ning konkurentsivõime kasvatamine koolituste, seminaride, õppe-kontaktreiside, ettevõtlus- ja elukeskkonna turundustegevuste, erinevate võrgustike eestvedamise ja kiirete ühenduste kaudu maakonda saabuvate turismimahtude kasvu läbi. Noorte ettevõtlikkuse kasvatamine läbi ettevõtliku õppe rakendamise, õppefirmade tegevuse ning ettevõtjate kaasamise.
Projekti abikõlblikkuse periood: 01.01.2020-31.08.2023
Projekti elluviimise asukoht: Pärnu maakond

Projekti tegevusi toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Perioodil 2020-2023 on tegevused suunatud neljale valdkonnale:

1. Ettevõtete areng ja kasv

  • Väikese ja keskmise suurusega ning võtmesektori ettevõtete õppe-kontaktreisid
  • Väikese ja keskmise suurusega ning võtmesektori ettevõtete seminar- ja koolitusprogrammid

2. Konkurentsivõimelisem ettevõtluskeskkond

  • Turismivaldkonna ettevõtete seminar- ja koolitusprogrammid
  • Ettevõtlus- ja elukeskkonna ning Pärnu Lennujaama turundustegevused

3. Ettevõtlusaktiivsuse kasv

  • Inkubatsiooni tugiteenused
  • Ettevõtlusinkubaatori turundustegevused

4. Noorte ettevõtlikkuse kasv

  • Koolide ja ettevõtete vaheline koostöö
  • Ettevõtliku õppe ja ettevõtlusõppe rakendamise aktiivsusele suuantud tegevused

Pärnumaa PATEE programm 2020-2023

Lisainfo:
Viivika Vilja
Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
Pärnumaa Arenduskeskus
viivika@parnumaa.ee
+372 502 9214