Lisaks konkurentsivõime ja tootlikkuse kasvu ning eksporditurgudele laienemisega seotud teemadele on tegutsevate ettevõtete fookuses üha enam ka tööjõupuuduse leevendamine ja tootmise digitaliseerimine. Jätkuvalt on olulised teemad teenusedisain ja tootearendus, millega kaasneb intellektuaalomandi kaitsmise ja ärimudelite uuendamise vajadus.

Riiklikes tegevuskavades fookusesse tõstetud digitaliseerimine ja automatiseerimine on võimalikeks lahendusteks ka Pärnumaa ettevõtete konkurentsivõime tõstmisel. Töötamise tulevikutrendide prognoosimisega tegeleva kutsekoja andmeil on üle 60% tänastest ametikohtadest sellised, kus on võimalik kolmandik tööst automatiseerida ning küsimus ei ole mitte selles, kas tehnoloogia töökohad üle võtab, vaid millal see juhtub.

Nõustamine

Pakume tegutsevatele ettevõtjatele nõustamist järgmistel teemadel:

  • Koostööpartnerite leidmine
  • Ekspordivõimaluste kaardistamine
  • Messidel osalemine
  • Toetuste vahendamine

Nõustamine maakondlikus arenduskeskuses on tegutsevate ettevõtjate jaoks tasuta.

Palume eelnevalt konsultatsiooniks aja kokku leppida telefonil +372 5551 7755 või e-postil info@parnumaa.ee

Tegutsevate ettevõtjate nõustaja on Svea Uusen.

 

EAS-i poolt pakutavad toetused

Ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

Sihtgrupp: vähemalt 3 aastat tegutsenud 8 või enama töötajaga tööstusettevõte või samadele nõuetele vastav teenindusettevõte, mis panustab nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

  • Esmalt läbib iga programmis osalev ettevõte hetkeolukorra ning arenguvajaduste kaardistuse.
  • Seejärel nõustab ettevõtet kogenud diagnostik ja/või mentor, kellega koostöös pannakse kokku ettevõtte pikaajaline arenguplaan, mis hõlmab uute toodete või teenuste arendust.
  • Kui toode on valminud, saab abi ka toote intellektuaalomandi kaitseks ning toote müügi ja turundustegevusteks (näiteks messidel ja näitustel osalemine, tootenäidiste valmistamine, turundusmaterjalide valmistamine).

Strateegia praktikum

Strateegia praktikum on edasiviiv ja kontsentreeritud moodus ettevõtete strateegilise juhtimise võimekuse tõstmiseks. Ettevõtete käsutuses on Eesti tippkoolitajad, personaalne mentor ning praktilised tööriistad, et avastada uusi põnevaid arengusuundi ning kavandada konkreetseid tulevikuplaane.

Sihtgrupp: vähemalt 3 aastat tegutsenud ja 8 töötajaga ekspordikogemusega ambitsioonikad kasvupotentsiaaliga ettevõtted, kes on orienteeritud müügikasvule, kõrgema lisandväärtuse loomisele ning uutele sihtturgudele sisenemisele.

Osalema on oodatud ettevõtte omanikud ja juhid, kellel on otsustav sõna strateegiliste valikute tegemisel (juhatuse liikmed ja/või tegevjuhid koos ettevõtte jaoks oluliste valdkondade juhtidega, nt tootmine, arendus, kvaliteet jms). Ühest ettevõttest saab praktikumis osaleda 2-3 inimest.

Intellektuaalomandi teenused

Ettevõtte intellektuaalomand (IO) on tema kalleim vara ning moodustab sageli suure osa ettevõtte väärtusest. Efektiivne IO strateegia võimaldab ettevõttel teha teadlikke valikuid oma IO kaitsmise ja rakendamise ning IO-st lähtuvate arenguvõimaluste osas.

Sihtgrupp: Tootearendusega tegelevad, eksportivad või eksportima hakata kavatsevad ettevõtted.

Eesmärk: pakkuda ekspordile suunatud, tootearendusega tegelevatele ettevõtetele tuge ja võimalust nende intellektuaalne omand ettevõtte ärihuve teenima panna. Intellektuaalne omand ja selle tõhus käsitlemine aitavad ettevõttel tootearendusse tehtud investeeringuid kaitsta kopeerijate ja konkurentide eest ning teenida täiendavat tulu immateriaalselt varalt.

Intellektuaalomandi strateegiline nõustamine

Strateegiline nõustamine võimaldab saada kiireid vastuseid ettevõtte eesmärkide ja intellektuaalse omandiga (IO-ga) seotud küsimustele. Kui arendate uut toodet või teenust, siis enne, kui selle avalikkuse ette toote, konsulteerige EAS-i intellektuaalomandi spetsialistiga. Spetsialist aitab juhtida tähelepanu võimalikele riskidele ja potentsiaalile, mis teie tootes sisalduva ja seda ümbritseva IO-ga kaasas käib ning välja mõelda, mida nendega peale hakata.

Toote intellektuaalomandi diagnostika

Teil on töös uus toode ning valmistute sisenema uuele turule? Kuidas tagada baastehnoloogia turueelis konkurentide ees? Kui suur on võimalik oht kohalike patendiomanike poolt? Kuidas panna arendusest lähtuv intellektuaalomand raha teenima? Toote (või teenuse) intellektuaalomandi diagnostika aitab nendele küsimustele vastused leida.

Ettevõtte intellektuaalomandi strateegia diagnostika

Iga ettevõte, mis panustab uute toodete arendamisse, peab hoolitsema ka selle eest, et sellest lähtuv intellektuaalomand, nagu iga teinegi vara, oleks kaitstud ning igal võimalikul moel ettevõtte arengu vankri ette rakendatud. Kas ja millal ettevõtte arendusi patenteerida, millal ja kuidas tehnoloogiaid sisse litsentseerida, kuidas leida kliente, kes on nõus litsentsi eest ettevõttele maksma – need on olulised küsimused, mis diagnostika käigus vastuse saavad.

Innovatsiooniosak ja arendusosak

Innovatsiooniosaku ja arendusosaku eesmärgiks on innovatsioonile suunatud ettevõtete abistamine nii rahaliselt kui ka läbi selle, et luuakse toimiv koostöösild ettevõtte ja teadusasutuse vahele. Innovatsiooni- ja arendusosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, kes vajavad oma toodete, teenuste või tehnoloogiate arendamiseks nõu või abi ülikoolidest, teadusasutustest, katse- või sertifitseerimislaboritest, patendivolinikelt või teistelt kõrge kvalifikatsiooniga tippspetsialistidelt.

Innovatsiooniosak

Innovatsiooniosaku eesmärgiks on toetada esmakordsete kontaktide loomist ettevõtjate ja innovatsiooniteenuse pakkujate vahel ning projekti lõpptulemus peab panustama uue toote, teenuse või tehnoloogia valmimisse.

Toetuse summa: kuni 4000 eurot

Projekti kestvus: kuni 12 kuud

Omafinantseering: vähemalt 20%

Arendusosak

Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

Toetuse summa: kuni 20 000 eurot

Projekti kestvus: kuni 18 kuud

Omafinantseering: vähemalt 30%

Tootearenduse toetus

Tootearenduse toetus on ellu kutsutud tootearenduse innustamiseks ning mõeldud ettevõtetele, kes arendavad kõrge riskitasemega uudseid tooteid.

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtjad, kes on innovatsioonile suunatud ja soovivad tootearenduse kriitilises faasis finantse kaasata.

Eesmärk: julgustada tööstusettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena suureneb ettevõtja lisandväärtus ja müügikäive uutest toodetest.

Toetuse summa: kuni 200 000 eurot, omafinantseering 30%

Projekti kestvus: kuni 36 kuud

Tööstuse digitaliseerimine

Kuigi tehnoloogia kasutuselevõtt ja töötajate areng peavad käima käsikäes, ei ole ettevõtteil jõukohane ega otstarbekas kõiki digitaliseerimisega kaasnevaid muutusi korraga ette võtta. Oluline on välja selgitada eelseisvate parendusprojektide prioriteetsus ja nende läbiviimise järjekord, sest lisaks uute tarkvaralahenduste juurutamisele tuleb panustada ka sisemiste protsesside pidevale optimeerimisele ning digidiagnostikal on siin eeldustegevusena suur roll.

Sihtgrupp: ettevõtted, kelle põhitegevusala on töötlev tööstus või mäetööstus.

Toetuse eesmärk on toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikate koostamist.

Toetuse summa: maksimaalne toetuse summa oleneb ettevõtte toetuse taotlemisele eelneva majandusaasta müügitulust. Kui ettevõtte eelmise aasta müügitulu (€) on:

200 000 – 1 miljon, siis on toetuse summa 5000 eurot
1 miljon – 5 miljonit, siis toetus on 10 000 eurot
üle 5 miljoni, siis toetus on 15 000 eurot.

Omafinantseering: min. 30%

Ettevõtete ressursitõhusus

Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt pakutava Ettevõtete ressursitõhususe meetme eesmärk on suurendada Eesti ressursitootlikkust (SKP ja kodumaise materjalitarbimise näitaja suhe), mis tähendab raha hulka, mida ühe kilogrammi toormaterjali kohta saadakse. Meetme tegevustega toetatakse ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes.

Struktuuritoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuste „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” ja “Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

Toetatavad tegevused on: ettevõtte ressursikasutuse analüüs (ressursiaudit), mis on eelduseks edasise investeeringu taotlemisel; investeeringud ressursitõhusatesse lahendustesse, sh parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvoorude, kus toetuse taotleja võib olla äriühing. Hetkel on avatud ressursiauditite ja investeeringute VÄIKEPROJEKTIDE esimene taotlusvoor ja SUURPROJEKTIDE teine taotlusvoor.